అన్నమయ్య కీర్తనలు – Annamayya Keerthanalu

అన్నమయ్య కీర్తనలు – Annamayya Keerthanalu

 

 1. అచ్చుతుఁ డనియెడి నామము గలిగినయట్టి
 2. ఆతడేపో మాయేలిక ఆతడే జగన్మూల
 3. కదిసి యాతఁడు మమ్ముఁగాచుఁగాక
 4. నరుడా యీతడు ఆదినారాయణుడు గాక
 5. అతడితడా వెన్నలంతట దొంగిలినాడు
 6. నరులార నేఁడువో నారసింహజయంతి
 7. మంచివాడవంతేపో మాధవరాయా
 8. కోడెకాడు గదవమ్మ గోవిందరాజు
 9. వేడుక కాడితడు విట్టలేశుడు
 10. కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా
 11. శ్రీవేంకటేశ్వరుఁడు శ్రీయలమేల్మంగతోడ
 12. సతితోడ సారెసారెకు సరసములాడుకొంటా
 13. వారిధిశయన వో వటపత్రపరియంక
 14. వైష్ణవులసొమ్ము నేను వారు నీసొమ్ములింతే
 15. తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చె దిష్టమైన పొలము
 16. అంజినీదేవి కొడుకు హనుమంతుడు
 17. అప్పడైన హరియెక్కె నదివో తేరు
 18. అడియా నడియనయ్య యఖిలలోకైకనాథ
 19. చేకొని కొలువరో శ్రీనరసింహము
 20. రామకృష్ణ నీవు నందే రాజ్యమేలుచుండుదువు
 21. ఆదివిష్ణు వీతఁడే యటరమ్మా
 22. జగములేలేవాడవు జనార్దనుడవు
 23. వీఁడివో లక్ష్మిపతి వీఁడివో సర్వేశుఁడు
 24. కరేణ కిం మాం గృహీతుం తే
 25. చిఱునవ్వు మెఱుఁగారు సిగ్గుల మోముతోడ
 26. ఉప్పవడము గావయ్యా ఉయ్యాలమంచముమీద
 27. నాలం వా తవ నయవచనం
 28. చక్కని సరసపు శిశువు
 29. లంపుగుబ్బ గొల్లెతల లంజకాఁడ నీ
 30. యెన్ని మారులు యిట్టె నీపనులు
 31. మేలుకొనవే
 32. హరి నీవే సర్వాత్మకుడవు
 33. కేశవదాసి నతి గెలిచితి నన్నిటాను
 34. నాపాలి ఘన నిధానమవు నీవే నన్ను
 35. తగు మునులు ఋషులు తపముల సేయగ
 36. ఎవ్వరుఁ గాననివాఁడు యశోద గనె నట్టె
 37. అభయదాయకుడ వదెనీవే గతి
 38. హరి కృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా
 39. సీతాసమేత రామ శ్రీరామ
 40. వేదవట్టి యిక నేమి వెదకేరు చదివేరు
 41. దేవనీపక్షపాతమో తిరిగేలోకులవెల్తో
 42. ఒకరిగానగ నొడబడదు మనసు
 43. ఈడనిందరికి నేలికైవున్నాడు
 44. అంగనలాల మనచే నాడించుకొనెగాని
 45. ఈతని నెఱగకుంటేనిల
 46. ఎన్నిమహిమలవాడె యీ దేవుడు
 47. మియునెఱగని పామరులను మమ్ము
 48. అన్నిటిపైనున్నట్లు హరిపై నుండదు మతి
 49. శంకమ నీవు సాక్షి చక్రమ నీవు సాక్షి
 50. నీవు జగన్నాథుఁడవు నే నొక జీవుఁడ నింతే
 51. వినవమ్మ జానకి నీవిభుడింతేసేసినాడు
 52. వారివారి భాగ్యములు వ్రాసివున్నవి నొసళ్ల
 53. సదానందము సర్వేశ్వర నీ-
 54. కౌసల్యానందనరామ కమలాప్తకులరామ
 55. కలశాపురముకాడ గాచుకున్నాడు
 56. సర్వేశ్వరా నీతో సరియెవ్వరు
 57. పేరు నారాయణుడవు బెంబాడిచేతలు నీవి
 58. ఇతని కితడేకాక యితరులు సరియా
 59. విష్ణుడొక్కడే విశ్వాత్మకుడు
 60. చూచి మోహించకుందురా సురలైన నరులైన
 61. ఇహమెట్టో పరమెట్టో ఇక నాకు
 62. ఇంతటా హరినేకాని యెందునను గాన నన్ను
 63. మా దురితములు వాపి మమ్ము గాచు టరుదా
 64. ఎవ్వరి భాగ్యంబెట్టున్నదో
 65. అంగనకు విరహమే సింగారమాయ
 66. మలసీ చూడరో మగ సింహము
 67. నిద్దిరించి పాల జలనిధివలెనే
 68. రారా చిన్నన్నా రారోరి చిన్నవాఁడ
 69. వోవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము
 70. శిష్టరక్షణమును దుష్టనిగ్రహమును
 71. దొరతనములతోడ తొడపై శ్రీసతితోడ
 72. ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ
 73. బోధింపరే యెరిగిన బుధులాల పెద్దలాల
 74. దాసోహమనుబుద్దిదలచరు దానవులు
 75. నారాయణుడ నీనామమె మంత్రించివేసి
 76. భక్తి నీపై దొకటె పరమసుఖము
 77. భూమిలోన గొత్తలాయ బుత్రోత్సవ మిదివో
 78. ఇందులోననే నెవ్వరిబోలుదు
 79. అతని నమ్మలే రల్పమతులు భువి
 80. హరియవతారమితడు అన్నమయ్య
 81. సుతుని నరకుని జంప జూచినాడవు సుమ్మీ
 82. మొలనూలి గొల్లెత మురియుచును
 83. శిన్నెక తేవే శెలువుని తా
 84. పసులు గాచేటి కోల పసపుజేల
 85. కుందణంపుమై గొల్లెత తా
 86. నెయ్యములల్లో నేరేళ్ళో
 87. అంజలిరంజలిరయం తే
 88. సిన్నవాడవని నమ్మసెల్లదునిన్ను
 89. ప్రలపనవచనై: ఫలమిహకిం
 90. తలలేదు తోకలేదు దైవమానీ మాయలకు
 91. నమో నమో దశరథనందన మమ్ము రక్షించు
 92. ఇవియే పో ప్రద్యుమ్నా యిహపరసాధనము
 93. పరమవివేకులాల బంధువులాల
 94. చెల్లె నీచేతలు నీకే చేరి మేడెగుడిదిన్న
 95. సమమతినని నీవే చాటుదువు
 96. నారాయణుని శ్రీనామమిది
 97. స్వతంత్రుఁడవు నీవు సరిలేని దొరవు నే
 98. కలిగె మాకిదె కైవల్యసారము
 99. హరిహరి యిందరికి నబ్బురముగాని యిది
 100. హరిహరి నీ మాయామహిమ
 101. ఎత్తరే ఆరతులు యియ్యరేకానుకలు

Leave a Comment